Onsdag, 19. januar 2022

Privatlivspolitik

 

Privatlivspolitik for Vadum Borgerforening  

18november 2018 

 

Vadum Borgerforenings dataansvar

 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.  

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

 

Vadum Borgerforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Bente Collart 

Adresse: Ellehammersvej 99, Vadum 

CVR: 31350050 

Telefonnummer: 25205218 

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Hjemmeside: vadum-by.dk 

 

Behandling af personoplysninger

 

Vi behandler følgende personoplysninger:

 

Medlemsoplysninger:  
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.  

 

Her indsamler vi oplysninger fra 

 

Vi registrerer kun de oplysninger, vi får fra dig. 

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 

 

Lovlige grunde til behandling er særligt 

 • At vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger. 
 • At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig. 
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

 

Formålene:

  

Formål med behandling af medlemsoplysninger:  

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning. 
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
 • Administration af din relation til os. 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder, f.eks. på generalforsamlingen, i henhold til foreningens vedtægter.  
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem, f.eks. at betale kontingent.  
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter. 
 • At kunne vise situationsbilleder fra en konkret aktivitet eller arrangement i foreningen.  
 • Af praktiske, lovmæssige og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen. 

 

Samtykke

 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

  

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.  

 

Videregivelse af dine personoplysninger

 

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen, f.eks. til firmaer til markedsføring, uden dit samtykke.   

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen. 
 • Regnskabsår, som bilaget drejer sig om. 
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt. 

 

Dine rettigheder 

 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig. Det er dig vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik.  
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret).  
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse). 
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet.  
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring. 
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger, dvs. at vi skal udlevere de oplysninger til har om dig i et almindeligt anvendt format.  

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

 

Revidering af privatlivspolitikken

  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.